logo

Sportakkoord Gemeente Ede

Kunnen we je helpen?

Heb je een sportgerelateerde vraag en denk je dat wij misschien kunnen helpen? Neem contact op via info@sportforum-ede.nl

Beleid

Sportakkoord Gemeente Ede

De gezamenlijke sportwereld heeft in 2019 een Sportakkoord Ede samengesteld. Dit in navolging van het Nationaal- en Gelders Sportakkoord.

Sportakkoord Ede “de” basis voor meer Sport en Bewegen.

,,Laat zoveel mogelijk mensen zo lang als kan genieten van sport en bewegen. Op een manier die past bij de individuele levenswijze. Dat kan bij een sportaanbieder maar even goed op eigen houtje. Wie van regelmaat houdt kiest wellicht voor de eerste optie. Wie van de ‘vrijheid’ zonder verplichtingen houdt heeft andere keuzes. Uiteindelijk willen we met de uitvoering van het Sportakkoord iedere inwoner van Ede bereiken”, opent Jan Randewijk.

Hij was jarenlang voorzitter van Sportforum Ede en lid van de werkgroep die belast is met de uitwerking en het vertalen van het Sportakkoord naar uitvoering en lokaal sportbeleid.

Het Edese Sportakkoord werd mede onder impuls van Sportforum Ede (koepelorganisatie sportverenigingen), Sportservice Ede en de gemeente Ede in november 2019 ondertekend door betrokkenen.

,,Ik zal mij beperken tot de hoofdlijnen. Op 25 september 2019 was de eerste bijeenkomst met ruim 75 mensen. Deze opkomst bevestigde dat sport en bewegen leeft. Er zijn diverse ambities geformuleerd, maar ook hele concrete zaken en uitgewerkte ideeën gedeponeerd. Er is een regiegroep gevormd en er zijn ambassadeurs benoemd die elk een thema voor hun rekening namen. Deze ambassadeurs zijn de aanjagers die de gedeponeerde initiatieven, samen met de inbrengers, vertalen naar imput voor het lokale sportbeleid. De werkgroep weegt deze adviezen alvorens het definitief wordt geoormerkt met een budget of wordt ingebracht binnen het lokale sportbeleid.

Of de financiën daarbij een belemmering zijn?
Mits deze vraag reëel is in principe niet. Voor de jaren 2020 en 2021 is door het ministerie jaarlijks € 60.000 beschikbaar gesteld. Ook voor ondersteuning/opleidingen voor vereniging zijn er budgetten en services beschikbaar. Het is aan de werkgroep, maar ook aan de inwoners van onze gemeente, om met elkaar zo veel mogelijk ideeën te realiseren die bijdragen aan het uiteindelijke doel om meer mensen in de gemeente Ede in beweging te krijgen”, gaat Randewijk enthousiast verder.

Is dit sportakkoord in beton gegoten ?
,,Zeker niet. Ik hoop dat lezers, sportaanbieders of wie dan ook alsnog met initiatieven komen. Deze zullen wij beoordelen op waarde en eventueel vertalen naar sportbeleid. Het sportakkoord is geschreven zoals eerder gezegd vanuit het denkbeeld zoveel mogelijk inwoners van deze gemeente aan het sporten en bewegen te krijgen. En dat ongeacht leeftijd of prestatieniveau. Meer sporten en bewegen, onder zoveel mogelijk deskundige begeleiding, maakt de inwoners van Ede vitaler en zal de begroting van andere domeinen positief beïnvloeden.

Jan Randewijk wil benadrukken dat ook de gemeente Ede en zeker sportwethouder Peter de Pater het Sportakkoord een warm hart toedraagt. ,,Wie zijn handtekening onder het Sportakkoord heeft gezet tekent voor de ambitie om zoveel als mogelijk de uitgangspunten waar te maken. Dat kan vanuit de uitvoering van een activiteit, maar ook om mee te denken. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Wij streven een laagdrempelige aanpak na.”

Sportwethouder Peter de Pater verwoordde het eerder als volgt: In onze gemeente bruist het van de energie. Wij (gemeente Ede) willen dat graag horen en waar mogelijk faciliteren. Sport is een kruiwagen van vele maatschappelijke doelen.”

Waarom is er niet eerder aandacht aan dit Sportakkoord gegeven?
,,Het zou onrechtvaardig zijn om alleen naar de coronacrises te verwijzen. Ons idee was dat als je iets doet moet je het goed doen. Dat vergt voorbereiding en die tijd is goed benut. Ja, dan is het maart 2020, een kleine vijf maanden na de ondertekening van het Sportakkoord en ziet de wereld er totaal anders uit. Sporten is en was belangrijk maar helaas ging zelfs vrij bewegen niet meer door de maatregelen die corona ons heeft opgelegd ”, kijkt Jan Randewijk terug.

Hij verwijst voor de details van het Sportakkoord Ede graag naar de diverse website van onder meer Sportservice Ede (www.sportservice-ede.nl) en Sportforum Ede (www.sportforumede.nl).

‘Het toverwoord in de sport is ondernemen. Niet afwachten maar zelf initiatieven nemen.’

,,Dit is een uitspraak van een mijn collega’s. Die zienswijze onderstreep ik ten volle. Het geeft ook precies weer wat dit Sportakkoord probeert te bereiken”, gaat Randewijk verder.

Er zijn al de nodige initiatieven ontplooit. ,,Als ik er een uitpik doe ik misschien een ander initiatief tekort. Ede telt circa tachtig sportverenigingen, vele zwembaden, sportaanbieders voor fitness, vechtsport of dansen. Maar er zijn ook veel mensen die op een sportieve manier genieten door te wandelen/hardlopen in de natuur, te fietsen of mountainbiken. Binnen het Sportakkoord staat iedere vorm van sporten en bewegen centraal.”

In het Sportakkoord zijn de ambities voor de volgende vijf thema’s geformuleerd:

  1. Sport en bewegen vooriedereen;
  2. Kinderen vaardig in bewegen;
  3. Vitale sportaanbieders;
  4. Sport, zorg en gezondheid;
  5. Duurzame sportinfrastructuur.

Deze thema’s zijn middels het landelijke Sportakkoord ingegeven. Wij hebben op lokaal niveau daar een juiste vertaling aan gegeven. Het realiseren van de inhoud van deze thema’s is voor ons een stimulans om meer inwoners in Ede aan het sporten en bewegen te krijgen”, verwacht Randewijk.

Wat viel je op tijdens de voorbereidende sessie?
,,Opvallend vond ik de eensgezindheid en het centraal stellen van de jeugdige inwoners. Een gemeenschappelijke visie waaruit blijkt dat men sport en bewegen voor jongeren heel belangrijk vindt. Dat is ook een belangrijke doelgroep omdat uit onderzoek blijkt dat er een behoorlijk percentage jongeren worstelt met overgewicht.

De speerpunten daarbij zijn heel divers. Het gaat om vakleerkrachten, trainers bijscholen, leerkrachten en begeleiders voldoende kennis en kunde meegeven om jongeren gevarieerde te laten bewegen tijdens de schooluren. Dwarsverbanden leggen tussen onderwijsinstellingen en sportvereniging is daarbij een ook belangrijk initiatief.

,,Niet elke (sport)- organisatie behoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Om die reden hebben wij de krachten juist gebundeld. Het delen van kennis en kunde met elkaar levert altijd meer op dan als eenling functioneren”, leert Jan Randewijk uit de praktijk.

Jan Randewijk verwacht dat dit artikel uitnodigt tot het inbrengen van nog meer ideeën, suggesties of initiatieven.

,,Je zult ons niet horen zeggen dat alles al verwoord is in het Sportakkoord. We laten ons graag verrassen met initiatieven die bruikbaar zijn om het sportbeleid van de gemeente Ede verder te ontwikkelen.”, besluit de gedreven Jan Randewijk.

Het woord is nu aan alle Edenaren die een (sport)-visie hebben. Ook organisaties die (nog) niet betrokken waren binnen het Sportakkoord en alsnog initiatieven willen inbrengen, zijn van harte welkom.

Contact met joost.gerrits@sportservice-ede.nl leidt altijd tot een opvolging.