logo

Gemeenteraadsverkiezingen: Sport en bewegen belangrijk voor een gezonde en energieke gemeente Ede

Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom, investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente Ede. Dit is de centrale boodschap waarmee  SportforumEde de kracht van sport en gemeente wil laten zien. Niet alleen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 maar vooral ook als bouwstenen voor een collegeprogramma Sport 2022-2026.

Sport en bewegen voor iedereen
Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten en levert daarbij een onmisbare bijdrage aan het sociaal domein. De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. 50% Van de Nederlanders heeft overgewicht en 51% voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week voor volwassen en 1 uur per dag voor kinderen. Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen hebben we de komende jaren een fitte (beroeps)bevolking nodig. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daar aan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk. De gemeente Ede moet investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector en in een toeleiding vanuit en samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Door goede samenwerking tussen de sport- en beweegsector, gemeenten, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de zorgsector zal de drempel om te gaan sporten en bewegen voor velen verdwijnen. Alleen dan wordt sporten en bewegen ook toegankelijk, plezierig en veilig voor jeugd en mensen met een gezondheid- of sociale achterstand.

Duurzame en inclusieve sportaccommodaties
Ook de gemeente Ede staat de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Naast het sociaal domein levert investeren in sport in bewegen een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk domein. Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting ( Omgevingsvisie) zorgt voor een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners. Sportforum vraagt de gemeente daarom te investeren in duurzame en inclusieve sportaccommodaties en sportaanbieders professioneel te ondersteunen in hun verduurzamingsambities. Investeren in duurzame sportaccommodaties zorgt wat hen betreft zowel voor betere en modernere gebouwen als verduurzaming van de gemeente. Als de gemeente hier een faciliterende rol in speelt, zowel qua financiering als qua samenwerking met bouwers, beheerders en sportaanbieders kan verduurzaming versnellen. Investeren in een inclusieve openbare ruimte zorgt voor beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor slechtzienden.

Inspirerende evenementen en sterke teamcompetities
De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving voor talenten. Sport zorgt niet alleen voor meer bezoekers aan de gemeente Ede, het draagt ook bij aan een vitaal en energieprofiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen.

Sportforum Ede vindt dat sportevenementen, sportcompetities en opleidingsprogramma’s van grote waarde kunnen zijn voor het economisch en maatschappelijk profiel van Ede. Hiermee sluit de derde pijler de rij van domeinen waarin sport en bewegen een oplossing kan vormen voor de uitdagingen die er spelen op gemeentelijk niveau. Nu de verkiezingsprogramma’s van lokale partijen klaar zijn, is het belangrijk dat de sport in Ede van zich laat horen. 

We hebben laten zien dat we veel winnen met sport en dat de kracht van sport en bewegen kan bijdragen aan een energieke en gezonde gemeente. Sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.